23040 Eastpark Dr Yorba Linda ,CA92887
hibiki92887@gmail.com

Shrimp Tempura

  • 6.95